Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Stečaj pravne osebe cenejši ali (skorajda) brezplačno?

Po izkušnjah odvetnika za stečajno (insolvenčno) pravo, podjetja, še posebej v krizi, pogosto ne znajo, morejo ali vejo najti rešitve iz pasti likvidnosti ali insolvensnosti. Takrat se začenja razmišljati tudi o insolvenčnih postopkih, med katerimi je najpogostejše uporabljen stečaj pravne osebe.

Stečaj pravne osebe, ki jo vloži po (s strani odvetnika za stečajno pravo) predlogu za začetek stečajnega postopka sama pravna oseba je bil z zadnjo novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) bistveno spremenjen tudi v smislu plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka in sicer pravni osebi-stečajnim dolžnikom ni potrebno več plačati predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka. Potrebno pa je sestaviti predlog, ki ga običajno sestavi odvetnik za stečajno pravo.

Predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka nad pravno osebo se trenutno tako založi iz sredstev proračuna Okrožnega sodišča pred katerim je bil predlog (s strani odvetnika) podan in se stečajni postopek nad pravno osebo začne. Seveda pa se predujem v primeru najdene unovčljive stečajne mase pravne osebe tudi vrne pristojnemu Okrožnemu sodišču s strani stečajnega upravitelja.

Kot dosedaj, pa morajo predlagatelji za predlog za začetek stečajnega postopka nad pravno osebo in dokazila v zvezi s predlogom poskrbeti sami (po svojih zakonitih zastopnikih), ali pa za to pooblastiti in plačati odvetnika. Brezplačna pravna pomoč oz. kritje predujma za začetne stroške stečajnega postopka nad pravno osebo namreč ne krije (s strani odvetnika) sestavo predloga za začetek stečaja nad pravno osebo.

Temu navkljub pa je potrebno omeniti, da bi lahko bila omenjena rešitev zgolj začasne narave, saj so se začele kazati določene negativne posledice na sredstva proračuna sodišč, ki morajo omenjeno zalagati, zato je vprašljivo, ali ne bo zakonodajalec v prihodnosti omenjega v določeni meri tudi omejil. V kolikor torej razmišljate o stečaju, se posvetujte z odvetnikom za stečajno pravo.

Glejte tudi podstran Insolvenčno pravo.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Nazaj na seznam