Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Pisna oporoka pred pričami

Pisna oporoka pred pričami Vsak polnoleten državljan, ki mu ni popolnoma odvzeta poslovna sposobnost lahko naredi oporoko, če se le zna podpisati. Pisna oporoka pred pričami je oporoka, ki je veljavno sestavljena tako, da jo oporočitelj (posameznik, ki piše oporoko) bodisi sam spiše, bodisi je ta natisnjena ali pripravljena vnaprej in se nanjo tudi sam podpiše.

Dodatni pogoj pa je, da se na oporoki podpišeta tudi dve polnoletni priči. Potrebno je torej, da je pisna, da je podpisana s strani oporočitelja in dveh polnoletnih prič. Veljavnost oporoke ni omejena. Glede dveh polnoletnih prič je potrebno omeniti nekaj podrobnosti. Prva je ta, da je priča polnoletna, lahko je sicer z oporočiteljem v sorodu, vendar ne sme z oporoko niti ničesar dobiti, niti ne sme biti nujni dedič.

V kolikor bi namreč priča kaj dobila s samo oporoko, ji pravo odreka sposobnost biti priča. Priča potrjuje zgolj podpis na pisni oporoki, zatorej priči ni potrebno vedeti kaj točno v oporoki piše. Oporočitelj tako lahko pred dvema polnoletnima pričama izreče, da je podpisal to pisno oporoko in tekst oporoke zakrije. Priče pa se podpišeta na tistem delu oporoke, ki ni zakrit.

Smiselno je navesti rojstne podatke prič in pa stalni naslov, kar bo olajšalo morebitno vabljenje na razprave, če se bo pojavil dvom glede oporoke. Priče ne potrebujejo oporočitelja poznati, lahko so naključne, zato je še toliko bolj pomembno, da so podatki o pričah točni in popolni.

Starejšo oporoko se lahko vsak čas nadomesti z novo oporoko. Smotrno pa je navesti v novejši, da stara ne velja več. Posledično je smiselno, da se ob oporoki pripiše datum, kraj in čas sestave oporoke. Oporoko se lahko hrani doma, lahko pa se jo da v hrambo sodišču, odvetniku ali notarju. Odvetnik bo poskrbel za hrambo oporoke, kot tudi vpis v centralni register oporok. Podobno bodo storila tudi sodišča, notarji. V centralni register oporok namreč sodišča vpogledajo preden razpišejo zapuščinsko obravnavo.

Hramba je smiselna zaradi tega, da se oporoka ne izgubi in da je zabeleženo, da je oporoka sestavljena. V centralni register oporok se vpišejo podatki o oporočitelju (sestavljalcu oporoke), predlagatelju vpisa (odvetnik, notar, sodišče) ter datum sestave oporoke. Nikakor pa se v register ne vpiše, komu je oporočitelj kaj namenil, saj to ostane varno zapisano in shranjeno pri tistem, ki oporoko hrani. Le oporočitelj in zapuščinsko sodišče lahko zahtevata predložitev oporoke.

O oporoki torej v primeru hrambe ni potrebno razlagati nikomur, v primeru, da hrambe ni, pa se pojavlja dvom o tem, kako bo sodišče dobilo informacijo, da oporoka obstaja. V dvomu, se o veljavnosti oporoke in morebitnih pogojih in posledicah pisne oporoke pred pričami pozanimajte predhodno pri odvetniku.

Blog zapisi so načelna mnenja in ne predstavljajo konkretnega pravnega nasveta, stališča ali napotka. To je odvisno od vsakih posameznih okoliščin in dejstev. Najavite se pri odvetniku - kontakt

Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija
Blog - Dedovanje, zapuščina, virbanje
Blog - Dedni dogovor med dediči
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Pisna oporoka pred pričami
Blog - nujni dedni delež in nujni dedič
Blog - odgovornost za zapustnikove dolgove
Blog - Obdavčitev dedovanja
Blog - Ločitev zapuščine - komentarNazaj na seznam