Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Legalizacija črne gradnje

Odvetnik za nepremičnine vam lahko pomaga tudi pri t.im. legalizaciji črne gradnje. Črna gradnja pomeni neskladno ali nedovoljeno gradnjo, torej gradnjo v nasprotju z veljavnimi prostorskimi akti in predpisi.

Odvetnik za nepremičnine vas lahko zastopa tako v postopku ugotovitve črne gradnje, kakor tudi priprave pritožbe zoper odločbo. Odvetnik za nepremičnine lahko za vas sproži tudi upravni spor zoper inšpekcijsko odločbo, zaprosi za začasno zadržanje akta, ali zaprosi za poseben odlog izvršbe.

Zakonita gradnja je le tista, ki je skladna z veljavnimi gradbenimi predpisi in prostorskimi akti. Posledično je potrebno preveriti, v primeru črne gradnje, kateri predpis je bil morebiti kršen oziroma kaj dopuščajo prostorski predpisi. Glede na v letu 2018 sprejeto zakonodajo je za stare in starejše objekte morebiti še kak poenostavljen ali olajšani postopek za legalizacijo.

Prostorski predpisi so običajno zapleteni izvleček občinskih aktov, ki za širše ali ožje območje določajo, kaj je dopustno ali prepovedano graditi na določenem območju. Nadalje pa določajo tudi pogoje, pod katerimi je dovoljeno nekaj zgraditi in v kakšnih dimenzijah oz. drugih modalitetah. Prostorski akti običajno določajo tudi višino komunalnega prispevka, niso komunalne opremeljenosti ter načine morebitne optimizacije stroškov iz naslova komunalnega prispevka (samogradnja določenih komunalnih vodov). Odvetnik za nepremičnine lahko skupaj z zunanjim strokovnjakom (bodisi vašim, bodisi pogodbenim odvetniške pisarne) pregleda omenjenega akte in priporoča, kaj bi bilo ne samo zakonito, ampak tudi učinkovito in smiselno narediti.

Tekom legalizacije se pogosto pojavi tudi potreba po ureditvi služnostnih razmerij z lastniki sodednjih parcel, kar za vas poskrbi odvetnik za nepremičnine.

Posledica ugotovitve črne gradnje je lahko tudi plačilo odškodnine, dodatnega davka ali drugega pribitka države zaradi črne gradnje. Odvetnik za nepremičnine vam lahko v zvezi z omenjenim pomaga pri pripravi podlag za znižanje teh pribitkov na manjše zneske od zakonskih maksimalnih.

Vsekakor pa je smiselno odvetnika za nepremičnine čimprej vključiti v zaplete v zvezi s črnimi gradnjami, saj je drugače lahko hitro prepozno za učinkoito celostno rešitev. Sčasoma se namreč opcije, ki so na voljo bistveno zreducirajo.

Glej tudi:
Pravo nepremičnin - stvarno pravo
Sodna ureditev meje
Delitev solastnine nepremičnine
Motenje posesti - varstvo
Zemljiška knjiga - urejanje stanja
Služnost in nujna pot - nepremičnine
Blog - Darilna pogodba za nepremičnine
Blog - Razdelitev solastnine, vzpostavitev etažne lastnine
Blog - odstranitev škodne nevarnosti
Blog - Kupec naj pazi
Darilna, kupoprodajna in menjalna pogodba - za nepremičnine
Etažna lastnina in pripadajoče zemljišče - ZVETL